Az óvoda tárgyi feltételei, eszközellátottsága:

Az épület 1976-ban épült. Jelenleg az óvoda és a Varsányi Konyha, - mint különálló intézmény működik.


Eszközellátottság:

Óvodánk épülete jól szolgálja a gyermekek biztonságos életét. Komfortfokozata jónak mondható. A csoportszobák tágasak, világosak. Fontosnak tartjuk, hogy: hívogató és nyitott közeg legyen, folyamatos változásokon menjen keresztül.

A gyermekek és az óvodapedagógusok közösen formálják, alakítsák, igényeik szerint.

Dinamikus és fejlődő - változó környezet - legyen, amely tele van interaktív anyagokkal, eszközökkel és olyan tapasz­talatszerzési lehetőségekkel, amelyek megfelelnek a gyermekek egyéni érdeklődésének, életkori igényeinek, változó testméreteinek. Ezzel biztosítva az egészség megőrzését és a fejlődést.

Tevékenységsarkokat, tevékenységközpontokat, munkasarkokat, alakítunk ki, amelyekben a játék, a spontán tanu­lás, a munka folyik, és ahol szerveződnek azok a tevékenységek, amelyek a játékos tanulást jelentik, az óvodapedagógus irányításával. Bútorzata könnyen mozgatható, praktikus.

A csoportszobához öltöző, mosdó tartozik. Az öltöző, mosdó elhelyezése funkcionális, világításuk, fűtésük korsze­rű. Tornaszobával, szertárral nem rendelkezünk.

Lehetővé tesszük a mozgás, - és játékigény kielégítését.

A kötelező eszközlistában felsoroltaknak nem felelünk meg teljes körűen. A Munkatervben minden nevelési év elején igyekszünk a legfontosabb beszerzésre váró eszközt megjelölni - amennyiben a fenntartó ehhez biztosítja a megfelelő anyagi hátteret.

Tárgyi felkészültségünk hiányosságai ellenére mindent megteszünk a modern esztétikus külső és belső környezet biztosítása érdekében. Célirányosan törekszünk az udvari sport- és mozgásfejlesztő eszközök beszerzésére, az udvari játék feltételeinek javítására. Nagy zöldterület és árnyékot adó fák biztosítják az udvaron is a gyermekek jó közér­zetét.

A szakmai eszközök beszerzése a költségvetési keretből történik. Mesekönyv ellátottságunk megfelelő, a gyer­mekek életkori sajátosságainak és létszámának megfelelő a törzsállományunk. Ezt egészítik ki a gyermekek által óvodába hozott saját mesekönyvek. Szakkönyvellátottságunk szintén megfelelő. Eszközzel viszonylag jól ellátott terület a barkácsolás, rajzolás, kézimunka, a munka jellegű tevékenységek. Audio-vizuális eszközállományunk kor­szerű.